230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Kraji delovanja

Artiče (1)
Banja Luka (1)
Bela Krajina (1)
Benetke (Italija) (1)
Beograd (7)
Blanca (1)
Bohinjska Bistrica (1)
Boštanj (6)
Brestanica (8)
Brežice (15)
Brioni (Hrvaška) (1)
Brno (1)
Bučka (1)
Buenos Aires (Argentina) (1)
Celje (11)
Celovec (Avstrija) (1)
Cerklje ob Krki (3)
Cerknica (1)
Čateške Toplice (1)
Čatež ob Savi (3)
Češka (1)
Dobrna (1)
Dolenji Boštanj (1)
Dolenjske Toplice (1)
Drnovo (1)
Dunaj (7)
Gorenji Leskovec (1)
Gorenjska (1)
Gorica (3)
Gornji Logatec (1)


12345

Krško

 
ALIČ, Jurij
23. april 1779 - 24. december 1845
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1796-1798), filozofijo in teologijo študiral v Gradcu (ordiniran 1805). Služboval je v Laškem ...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ANTOLIČ, Franc
25. november 1879 - 11. december 1943
Šolo je najbrž obiskoval v Ormožu in Mariboru, po poklicu je bil pravnik. V Krškem je delal po letu 1900 do 1920 pri notarju Jurij...
Datum vnosa: 5. marec 2015
ARH, Janez Mihael
1678 - po 1730
Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Po posvetitvi (1701, na naslov sevniškega gospostva grofice Katarine Auerspe...
Datum vnosa: 5. marec 2015
ARH, Janez Mihael
1678 - po 1730
Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Po posvetitvi (1701, na naslov sevniškega gospostva grofice Katarine Auerspe...
Datum vnosa: 11. maj 2016
AVSEC, Dejan
11. december 1945 -
Osnovno šolo je obiskoval v Krškem, srednjo šolo v Celju. Študiral je na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, kjer je tud...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BEZLAJ, Josip
14. marec 1855 - 29. september 1935
Maturiral je na ljubljanski realki, dva semestra študiral tehniko, nato pa obiskoval enoletni praktični učiteljski tečaj in opravi...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BRINAR, Josip
1. november 1874 - 11. marec 1959
Učiteljišče je absolviral v Mariboru (1893) in nato služboval v Slovenski Bistrici in Vojniku. 1898 je opravil izpit za meščanske ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
ČANDER, Alojzij (Vekoslav)
17. maj 1889 - 12. april 1931
 Osnovno šolo je obiskoval v Zibiki, gimnazijo v Celju, učiteljišče v Mariboru. Leta 1909 je končal še Bervarjevo orglarsko šolo v...
Datum vnosa: 16. marec 2015
CERJAK, Dinko
26. julij 1895 - 15. januar 1981
Osnovno izobrazbo je pridobil v šoli rojstnega kraja in 1920 diplomiral na Kmetijsko-gozdarski fakulteti v Zagrebu. Zaposlen je bi...
Datum vnosa: 16. marec 2015
ČERNETIČ, Karel
12. september 1878 - 26. oktober 1953
Po ljudski šoli v Kostanjevici se je izučil za sedlarja in tapetnika v Brežicah (1894-1897), nato pa je bil obrtnik v Krškem. Za p...
Datum vnosa: 16. marec 2015
COSTA, Henrik
28. maj 1796 - 21. april 1870
Osnovno in gimnazijsko šolanje je opravil v Ljubljani. Leta 1812 je šolanje opustil in se preselil v Krško. Kot finančni uradnik j...
Datum vnosa: 16. marec 2015
ČUBER, Stanislav
21. oktober 1949 -
Po končani Srednji tehnični šoli v Ljubljani (1964-1968) se je zaposlil kot tehnolog v tovarni celuloze in papirja v Krškem (1968-...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DEBELJAK, Janko (Giovanni)
31. avgust 1895 - pred 1961
Zaposlen je bil v avstrijski (hidroaviatik) in starojugoslovanski vojni mornarici (kapitan, inštruktor hidroletalske šole v Boki K...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DOLINŠEK, Mirko
21. december 1914 - 31. maj 1971
Rodil se je kot Vladimir zasebnemu uradniku Francu Dolinšku in trgovki Frančiški, rojeni Kisovec, kot četrti izmed petih otrok. Po...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FABINC, Franc
14. avgust 1881 - 3. februar 1923
Po ljudski šoli v Kostanjevici na Krki je obiskoval meščansko v Krškem, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1901). Služboval je v L...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FILIPIČ, Janez (Ivan)
29. avgust 1887 - 31. december 1972
Bil je dijak Alojzijevišča (Collegium Aloysianum), v duhovnika je bil posvečen 5.7.1911, v 3. letniku bogoslovja. Služboval je kot...
Datum vnosa: 16. marec 2015
GABRŠEK, Fran
13. oktober 1856 - 16. januar 1937
Osnovno šolo je obiskoval v Homcu, Mengšu, Kamniku in Ljubljani, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1876), izpi...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GASPARI, Tone
16. januar 1893 - 4. januar 1985
 Osnovno šolo je obiskoval na Rakeku in v Postojni, končal tri razrede gimnazije in učiteljišče v Ljubljani (1908-1912) in se 1.11...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GRABRIJAN, Dušan
29. december 1899 - 22. oktober 1952
V osnovno šolo je hodil v Krškem, na realko v Ljubljani, tu je tudi študiral na Tehniški fakulteti (diplomiral 1924). Izpolnjeval ...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GREGORIĆ, Ilija
ok. 1523 - 1574
Okoli 20 let je služil kot vojak proti Turkom na hrvaški meji, bil dvakrat ujet (1553, 1568), a je srečno ušel (nadimek Pribeg). V...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GSPAN, Alfonz
20. marec 1878 - 31. marec 1963
Njegov oče Julij je bil v Kostanjevici na Krki in Krškem (1878-1888) notar, navdušeno je zbiral školjke. Alfonz je ljudsko šolo ob...
Datum vnosa: 17. marec 2015
HAFNER, Gema
8. november 1919 - 8. februar 1996
Družina je pred fašistično oblastjo pribežala v Slovenijo, oče se je zaposlil kot železniški uradnik v Krškem. Osnovno in meščansk...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HROVATIN, Makso
19. julij 1883 - 27. september 1967
Osnovno šolo je obiskoval v Brežicah, meščansko v Krškem (1894-1897) in se izučil za tiskarja v ljubljanski Narodni tiskarni (1897...
Datum vnosa: 20. marec 2015
HUMEK, Dragotin
16. september 1877 - 15. november 1958
Na Raki je obiskoval ljudsko šolo (1884-1889), meščansko v Krškem (1889-1893), učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1897). Izpopolnj...
Datum vnosa: 20. marec 2015
ISTENIČ, Alfred
8. oktober 1907 - 3. maj 1985
Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani. Kot administrativni uradnik je bil zaposlen pri Zvezi gostilničarskih zadrug v M...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JAKOPIN, Gitica
14. avgust 1928 - 9. marec 1996
Rojena je bila v trgovski družini Vahčič. Osnovno šolo je obiskovala v Krškem, klasično gimnazijo sprva v Ljubljani (1938-1941), n...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KADILNIK, France
21. oktober 1825 - 12. avgust 1908
Dvorazrednico je obiskoval na Vidmu, bil v Krškem trgovski vajenec in pomočnik (1840-1849), se zaposlil v Ljubljani pri Mayerju (1...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KAPLER, Jože
11. marec 1826 - ok. 1900
Obiskoval je gimnazijo v Novem mestu (maturiral 1844), nato je študiral medicino na Dunaju, kjer je bil gojenec c.kr. Jozefinuma (...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLEMENČIČ, Matilda
12. marec 1891 - 22. januar 1927
Dekliški priimek je Puhar, bila je hči sodnega uradnika. Meščansko šolo je obiskovala v Krškem in se nato preživljala kot učitelji...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLEMENČIČ, Fran
12. oktober 1880 - 3. november 1961
Slikarjev oče Franc Klemenčič izhaja iz Boštanja pri Sevnici. V Ljubljani si je poiskal delo in tam se mu je rodil prvi sin Fran. ...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KNAVS, Ivan
19. avgust 1828 - 16. april 1900
V duhovnika je bil posvečen 31.7.1853. Kot kaplan je služboval v Mozlju na Kočevskem (1854), na Blokah (do 1855), Vipavi (do 1857)...
Datum vnosa: 20. marec 2015
LAZORKO, Kristina
13. julij 1926 - 6. marec 1990
Obiskovala je meščansko šolo pri uršulinkah v Ljubljani (njena učiteljica je bila tudi mati Elizabeta Kremžar) in učiteljišče. Slu...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LEINMÜLLER, Josip
1822 - 29. april 1898
Šolal se je na rodnem Dunaju. Na Dolenjskem je služboval pri okrajih Šrajbarski turn (do 1850) in Krško kot geometer ter v Novem m...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LENARČIČ, Josip
22. februar 1856 - 26. maj 1939
V Ljubljani je končal realko (1866-1872), nato študiral tehniko oz. na poljedelski visoki šoli na Dunaju (diplomiral 1877). Po oče...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAGERL, Ivan
4. november 1880 - 4. februar 1932
Ljudsko in meščansko šolo je obiskoval v Krškem, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1900). Prvo službeno mesto je dobil v enorazre...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAJCEN, Andrej
30. september 1904 - 30. september 1999
Misijonarjev oče ANDREJ (+28. 10. 1928, Krško) iz Borovcev pri Ptuju je bil uradnik na sodišču v Mariboru, v Kozjem, Krškem (1908-...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MARENZI, Antonio Georgio
20.09.1596 - 22.10.1662
Plemiška rodbina Marenzi izhaja iz Lombardije, od 1489 je glavna veja živela v Trstu. Ime Antonia G. je največkrat zapisano v lati...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MENCINGER, Janez
26. marec 1838 - 12. april 1912
Šolal se je v Bohinjski Bistrici (ljudska šola), v Ljubljani (gimnazija, do 5. r. je bil gojenec Alojzijevišča), na Dunaju (študij...
Datum vnosa: 24. marec 2015
MONTAGNANA, Polidor de, plemeniti
ok. 1530 - 02.10.1604
Študiral je v Benetkah in Padovi, kar mu je omogočil sorodnik, kostanjeviški (kasneje stiški) opat Wolfgang Neff. Okoli 1550 je po...
Datum vnosa: 24. marec 2015
NOVŠAK, Martin
9. oktober 1958 -
Rodil se je železničarju in minerju Matiji Novšaku z Loga pri Sevnici, in Tereziji, rojeni Železnik z Lešovnika pri Kompolju kot d...
Datum vnosa: 29. marec 2015
PARMA, Viktor
10. februar 1858 - 25. december 1924
Starša, Ivan (policijski uradnik) in Matilda roj. Mattei, sta bila izborna pianista. Otroštvo je preživel v Trstu in Benetkah, lju...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETELIN, Ruža Lucija
6. september 1905 - 27. april 1974
Živela je na Belem bregu (zdaj del Leskovca pri Krškem) in obiskovala meščansko šolo v Krškem. Kasneje je absolvirala učiteljišče ...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PFEIFER, Viljem
30. avgust 1842 - 9. december 1917
Triletno ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, nadaljeval gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1861). Študiral je prav...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIR(E)C, Alfonz
13. november 1860 - 7. julij 1909
 Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, pravo študiral na Dunaju. Po 1883 je služboval v Ljubljani, nato v Logatcu, v Krškem kot okra...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIRC, Rezi
27. marec 1923 - 22. oktober 1999
Šestrazredno osnovno šolo je obiskovala v Leskovcu pri Krškem in meščansko v Krškem (1935-1939), potem pa do vojne delala na domač...
Datum vnosa: 24. marec 2015
RAJAR (RAJER), Janko
2. februar 1872 - 5. junij 1943
SBL 3, zv. 9 (1960), str. 16 (Andrejka R.); 150 let ŠvLpK (1962), str. 37-38 (Lipovž P.); Brestanica (1980), str. 357 (Mikeln M.);...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAJAR (RAJER), Janko
2. februar 1872 - 5. junij 1943
SBL 3, zv. 9 (1960), str. 16 (Andrejka R.); 150 let ŠvLpK (1962), str. 37-38 (Lipovž P.); Brestanica (1980), str. 357 (Mikeln M.);...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAVNIKAR, Jernej
18. avgust 1856 - 11. december 1920
V Ljubljani je končal 5-razredno gimnazijo in učiteljišče. Zaposlil se je v Komendi, poučeval v Krškem kot pomožni učitelj na mešč...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RICHLY, Maks
8. februar 1928 - 4. avgust 1982
Ljudsko šolo je obiskoval v Krškem in se nato izučil za tiskarja. Leta 1955 je v Krškem ustanovil Valvasorjevo tiskarno in knjigov...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RIPŠL, Dragotin Ferdinand
1. november 1820 - 8. november 1887
Oče je bil učitelj, pri njem je v Šentjurju tudi obiskoval ljudsko šolo. Po gimnaziji v Celju je študiral teologijo in filozofijo ...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ROMIH, Tomaž
18. december 1853 - 15. december 1935
Osnovno šolo je obiskoval v Dobju in Celju, gimanzijo v Celju (maturiral 1872), filozofijo, matematiko in fiziko je študiral na un...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ŽURAJ BALOG, Alenka
31. december 1954 -
 Rodila se je občinskemu uradniku Milanu Žuraju in računovodkinji Danici, rojeni Nunčič, kot starejša izmed dveh hčera. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh