Splošne in bibliografske kratice v Posavskem biografskem leksikonu

 

 

SPLOŠNE KRATICE

 

AGRFT  =  Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

AMD  =  Avto-moto društvo

AMZ  =  Avto-moto zveza Jugoslavija

ARS  =  Arhiv Republike Slovenije

BTH  =  Biotehniška fakulteta

CK ZKS  =  Centralni komite Zveze komunistov Slovenije

CTK  =  Centralna tehniška knjižnica

CV = Curriculum Vitae (življenjepis)

CZNP  =  Centralni zavod za napredek gospodinjstva

DK  =  Domovinska knjiga

DKD  =  Delavsko kulturno društvo

DPM  =  Društvo prijateljev mladine

DPZ  =  Dijaška počitniška zveza

DZS  =  Državna založba Slovenije

FAGG  =  Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo

FAO  =  Food and Agricultural Organisation (Organizacija za hrano in poljedelstvo)

FDV  = Fakulteta za družbene vede

FLRJ  =  Federativna ljudska republika Jugoslavija

FNRJ  =  Federativna narodna republika Jugoslavija

FSPN  =  Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

GŠ NOV in POS  =  Glavni štab Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije

GZ  =  Gospodarska zbornica

GZS  =  Gasilska zveza Slovenije

IO  =  Upravni odbor

IS SRS  =  Izvršni svet Socialistične republike Slovenije

JLA  =  Jugoslovanska ljudska armada

JNS  =  Jugoslovanska nacionalna stranka  (4.5.1932 ustanovljena JRKD, junija 1933 se je preimenovala v JNS, delovala je še med 2. svetovno vojno v sodelovanju z begunsko vlado)

JRKD  =  Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija

JRZ  =  Jugoslovanska radikalna zajednica

KK  =  krstna knjiga

KLO  =  Krajevni ljudski odbor

LD  =  Lovska družina

LOMO  =  Ljudski odbor mestne občine

LRS  =  Ljudska republika Slovenije

LT  =  Ljudska tehnika

LZS  =  Lovska zveza Slovenije

MD  =  Mohorjeva družba

MK  =  mladinska komisija

MKU  =  matična knjiga umrlih

MK  =  mrliška knjiga

MV  =  mladinski vodnik

NO  =  nadzorni odbor

NRS  =  Narodna republika Slovenije

NUK  =  Narodna in univerzitetna knjižnica

NV  =  Narodna vlada

OF  =  Osvobodilna fronta

OFSN  =  Osvobodilna fronta slovenskega naroda

OKS  =  Olimpijski komite Slovenije

OK ZKS  =  Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije

OK SZDL  =  Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva

OLO  =  Okrajni ljudski odbor

OP  =  Osebni podatki

OSSiPD  =  Občinski svet Svobod in Prosvetnih društev

OŠ  =  osnovna šola

p.  =  pater (redovnik)

PD  = planinsko društvo

PK  =  poročna knjiga

PMK  =  poročna matična knjiga

PO  =  Pionirski odred

PrD  =  Prosvetno društvo

ZVVS POP  =  Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Pokrajinski odbor Posavje

PŠTO  =  Pokrajinski štab Teritorialne obrambe

PZJ  =  Planinska zveza Jugoslavije

PZS  =  Planinska zveza Slovenije

RK  =  Rdeči križ

RKS  =  Rdeči križ Slovenije

RMK  =  rojstna matična knjiga

RO  OF  =  Rajonski odbor Osvobodilne fronte

RS  =  Republika Slovenija

RŠTO  =  Republiški štab Teritorialne obrambe

s.  =  sestra (redovnica)

SANU  =  Srpska akademija nauka i umetnosti

SAZU  =  Slovenska akademija znanosti in umetnosti

SDS  =  Slovenska demokratska stranka

SDS  1 =  Samostojna demokratska stranka (1924-1945)

SDSS  =  Socialdemokratska stranka Slovenije

SEM  =  Slovenski etnografski muzej

SFRJ  =  Socialistična federativna republika Jugoslavija

SKOJ  =  Savez komunistične omladine Jugoslavije

SKS  =  Samostojna kmetijska stranka (1.6.1919 – 2.5.1926) à Slovenska kmetska stranka SKS   =  Slovenska kmečka stranka

SKmS  =  Slovenska kmetska stranka

SKUD  =  Sindikalno kulturno-umetniško društvo

Skupščina SRS  =  Skupščina Socialistične Republike Slovenije

SM  =  Slovenska matica

SO  =  Skupščina občine

SOZD  =  Sestavljena organizacija združenega dela

SPD  =  Slovensko planinsko društvo   à PZS

SZDL  =  Socialistična zveza delovnega ljudstva

TO  =  Teritorialna obramba

TOI  =   Trgovina, obrt in industrija

TOK  =  Temeljna organizacija kooperantov

TOZD  =  Temeljna organizacija združenega dela

TVD  =  Telovadno društvo

TZOS  =  Turistična zveza Občine Sevnica

TZS  =  Turistična zveza Slovenije

UEC  =  Upravna enota Celje

UEL  =  Upravna enota Laško

UELj  =  Upravna enota Ljubljana

UES  =  Upravna enota Sevnica

UKC  =  Univerzitetni klinični center

UKM  =  Univerzitetna knjižnica Maribor

UN  =  United Nations

UNESCO  =  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UO  =  Upravni odbor

VKK-D  =  Valvasorjeva knjižnica Krško – domoznanstvo

Vlada NRS  =  Vlada Narodne republike Slovenije

ZADJ  =  Zveza Arheoloških društev Jugoslavije

ZD  =  Zdravstveni dom

ZP  =  Zdravstvena postaja

ZIS  =  Jugoslavija. Zvezni izvršni svet

ZKO  =  Zveza kulturnih organizacij

ZKD  =  Zveza kulturnih društev

ZN  =  Združeni narodi

ZPM  =  Zveza prijateljev mladine

ZPMJ  =  Zveza prijateljev mladine Jugoslavije

ZPMS =  Zveza prijateljev mladine Slovenije

ZRC SAZU  =  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

ZRVS  =  Zveza rezervnih vojaških starešin

ZSM  =  Zveza slovenske mladine

ZSMS  =  Zveza socialistične mladine Slovenije

ZVVS  =  Zveza veteranov vojne za Slovenijo

ZZB NOB  =  Zveza združenj borcev narodnoosvobodilnega boja

ZZB NOV =  Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne

ŽAK  =  Župnijski arhiv Krško

ŽAL  =  Župnijski arhiv Leskovec

ŽMB  =  Žalostna Mati božja

ŽU  =  Župnijski urad

ŽZ  =  Ženitninski (ženitveni) zapisnik

 

 

BIBLIOGRAFSKE KRATICE

 

AdG-Z  =  Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. 1823-1836

A = Arhivi - glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

AjBNPZ  =  Ali je bila naša preteklost zdrava? 199

AzLZg  =  Amtsblatt zur Laibacher Zeitung. 1828-1913

AzWZg  =  Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Apih J.: Si1848L  =  Apih Josip: Slovenci in 1848. leto. 1888

Attomyr J.: BüH  =  Attomyr Joseph: Briefe über Homöopathie. 1998

B  =  Besednik (časopis, izhajal v Celovcu)

Bačer K.: GzDBL  =  Bačer Karel: Gradivo za dolenjski biografski leksikon, objava v reviji Rast

Baloh P.: PPR = Baloh Pavel: Po poteh revolucije. 1966

Baraga F.: KANM   =  Baraga France: Kapiteljski arhiv Novo mesto. 1995

BLdKÖ  =  Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Bande: 1-60. 1856-1891

Bizjak M., Škulj E.: OnS  =  Bizjak Milko, Škulj Edo: Orgle na Slovenskem. 1985

Brezovar M.: NJMMiJM  =  Brezovar Milan: Narodna junaka Milan Majcen in Janči Mevželj. 1971

BC =  Bršljanov cvet. 1999

Bg  =  Bogoljub, Cerkveni list za slovensko ljudstvo

BV  =  Bogoslovni vestnik

BVRS  =  Boštanj, vas rumenega sleča. 2004

BŽB  =  Bogastvo Župnije Boštanj. 2009

Carn.  =  Carniola: ljubljanski nemški časopis. 1908-1919

CA  =  Clevelandska Amerika

CKiP18901941  =  Cerkev, kultura in politika 18901941. Simpozij 1992. 1993

COBISS  -  Kooperativni online bibliografski informacijski sistem in servisi, Maribor

CSUP  = 

Cviček = Cviček / avtorji Peter Kapš... [et al.]. 1970

CT = Celjski tednik

CZ = Celjski zbornik. 1951-

CZg = Cillier Zeitung

Pirnat-Cognard Z.: PMKJN = Pirnat-Cognard Zlata: Pregled mladinskih književnosti jugoslovanskih narodov. 1980

Cvirn J.: TT = Cvirn Janez: Trdnjavski trikotnik. 1997

ČDS = Čebelarsko društvo Sevnica. 2004

Černelič Krošelj A.: IZJH:GiŠS = Černelič Krošelj Alenka: Iz zapušččine Josipine Hočevar: gospodarstvo in štipendijski skladi. 2006

ČZN  ali  ČzZiN  =  Časopis za zgodovino in narodopisje

ČzSJ,KiZ  =  Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino.

D  =  Domovina

De  =  Demokracija

DAGS  =  Diözesanarchiv Graz Seckau

DE  =  Delavska enotnost

DEZ  =  Deutsche Entomologische Zeitschrift

Dm  =  Domoljub

Dn  =  Dnevnik

Dr  =  Družina: slovenski katoliški tednik. 1952-

DDvNK  =   1998

Delo  =  Delo. 1959-

DV  =  Das Vaterland. 1860-1911

DW  =  Deutsche Wacht

DZg  =  Deutsche Zeitung

DiS  =  Dom in svet

DKPvNM  = Dolinar F.M.: Dragotine kapiteljske cerkve v Novem mestu. 1993

DKJ = Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije. 1936

DL  =  Dolenjski list

DN  =  Dolenjske novice

DR  =  Dolenjski razgledi: posebna priloga Dolenjskega lista

DNjSZ, OBmSJ  =  Dal narodu je svoj zaklad, odkril bogastvo mu slovenskega jezika! 1994    

DokS  =  Dokumenti slovenstva. 1994

DR  =  Dolenjski razgledi

DS  =  Dokumenti slovenstva.

DV, DVZ 1  =  Dekanija Videm ob Savi, Dekanijski vložni zapisnik: 20.4.1900 - 12.4.1911

DZ  =  Dolenjski zbornik.

E  =  Edinost. Glasilo političnega društva »Edinost« za Primorsko.

ES  =  Enciklopedija Slovenije

F  =  Forum: časopis odjela za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 1962 - 19??

FV  =  Farmacevtski vestnik

FZ  =  Filatelistični zbornik

Ferlež I.: DGOiŠP  =  Ferlež Ivan: Druga grupa odredov in štajerski partizani 1941-1942. 1972

Frank-Döfering P.: AdÖK 1804–1918  =  Frank-Döfering Peter: Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804–1918. 1989

G-ZDGR  =  Glasilo – Zgodovinsko društvo Gornja Radgona. 1994-

GA-M  =  Grofje Andeško-Meranski. 2000 (1?)

GiDZS. ZAP 1, AG  =  Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. 1, Agrarno gospodarstvo. 1970   

GiDZS. ZAP 2, DRiG  =  Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog 2, Družbena razmerja in gibanja. 1980

GM  =  Glasbena mladina: revija Glasbene mladine Slovenije. 1970-1996

GN  =  Grajske novice – Glasilo KŠTM Sevnica

GozdV  =  Gozdarski vestnik

GS  =  Goriška straža

GTb  =  Grazer Tagblatt

Glaser K.: ZSS 1-2 = Glaser Karol: Zgodovina slovenskega slovstva 1-4. 1894-1900

Gnedič–Kozinc, J.: SnS = Gnedič–Kozinc, Justi: Spomin na sanje 1-2. 2007

Grafenauer B.: BzSPv15i16.st.nS  = Boj za staro pravdo v 15. in 16. stoletju na Slovenskem.  1974

Grafenauer I. KZSSS. .1973

Grafenauer B.: BiKUmLiZ = Brežice in kmečki upori med legendo in zgodovino

Gruden J.: ZSN  =  Gruden J.: Zgodovina slovenskega naroda. 1992, reprint 1. izd. 1910-1916

GV  =  Gospodarski vestnik

GrV  =  Gradbeni vestnik

H,E,S  =  Hrvatska, Evropa, svijet. 1996

H-SP = Hrvatsko-slovenski prijatelj: glasilo Društva hrvatsko-slovenskog prijateljstva. 1995?-

HSvR  =

HL  =  Huda leta: Spomini izgnancev in beguncev občine Sevnica 1941-1945. 2004

IDSPvL  =  Izvestja Društva slovenskih profesorjev v Ljubljani. 1919

IŠOŠiUpS  =  Imenik šolskih oblastij, šol in učiteljev po Slovenskem. 1874

IŠOOMiSŠtUvS  =  Imenik šolskih oblastev, osnovnih, meščanskih in srednjih šol ter učiteljstva v Sloveniji. 1921

IMK  =  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. 1891-1909

IS  =  Ilustrirani Slovenec

JT  =  Javna tribuna

J  =  Jutro. 1920-1945

Ju  =  Jugoslovan. 1930-1931

JS  =  Jugoslovenski savremenici. 1970

JiS  =  Jezik in slovstvo

XXV.J-BdWeV1914  =  XXV. Jahres-Bericht des Wiener Entomologischen Vereines 1914. 1915

Jurko B.: MD = Jurko Blaž: Moje dogodivščine. 1933

K  =  Kmetovalec

KG  =  Kmečki glas

KGDS  =  Kronika gasilskega društva Sevnica. Rokopis, 1936.

KL  =  Kmetski list

Kr  =  Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino. 1953-

Kleinmayr, J.: ZSS = Kleinmayr, Julij: Zgodovina slovenskega slovstva. 1881

Korošec B.: NPvČiP = Korošec Branko: Naš prostor v času in projekciji. 1978

KFK 1  =  Kronika Fare Krško. Del 1. 1931-1935

KGZS  =  Kronika Gasilske zveze Sevnica. 2005

KjKuJ  =  Ko je ko u Jugoslaviji. 1957

KjKzS  = Kdo je kdo za Slovence. 1993

KJLŠnVT  =  Kronika jednorazredne ljudske šole na Velikem Trnu. 1894-1929

KLS  =  Krajevni leksikon Slovenije. Knj. 1-4. 1968-1980

KMD  =  Koledar Mohorjeve družbe

KMPZ«VP«K  =  Kronika Mešanega pevskega zbora »Viktor Parma« Krško. Zv. 1-4. 1973-1993

KnK  =  Kostanjevica na Krki. 1993

KnSvZV. NŠKP  =  Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih. Nekdanja štajerska kapucinska provinaca. 1994

Kmecl M.: SEGvSL  =  Kmecl Marko: Sto en gozdar v sto letih. 2012

Kos J.: MMŠJ  =  Kos Janez: Milan Majcen Šentjanški junak. 2001

Kos J., Bastardi F.: 150let ŠvŠ  =  Kos Janez, Bastardi Franc: 150 let šole v Šentjanžu. 1989

KP  =  Kmetski prijatel. 1882-1884

KPGDS  =  Kronika Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. 2009

Kranjc M. F.: SVI  =  Krajnc Marijan F.: Slovenska vojaška inteligenca. 2005

Krauss F.: DeM 1  =  Krauss Ferdinand: Die eherne Mark 1. 1892

Krivec L.: 41LsFItPITEiSP  =  Krivec Lucijan: 41 let s Farmo Ihan ter prispevek ihanske tehnologije evropski in svetovni prašičereji. 2009

KSsCvK  =  Kapucinski samostan s cerkvijo v Krškem. 1994

KSČ  =  Krško skozi čas. 1977

KSM  =  Kronika slovenskih mest

KŠDMŠvK  =  Kronika štiriletne Deške meščanske šole v Krškem. 1918-1945

KŽP 75 let SO  =  Krška župnija praznuje 75 let svojega obstoja. 1969

L  =  Lovec – Revija za lovstvo, lovsko kinologijo in varstvo narave

LCnS 2000  =  Letopis Cerkve na Slovenskem 2000. 2000

LEJ  =  Likovna enciklopedija Jugoslavije. Knj. 1. 1984 ;  Knj. 2. 1987

LJM  =  Leksikon jugoslavenske muzike

LL  =  Lipov list

LMSzL  =   Letopis Matice Slovenske za leto ...

LPČLŠvK  =  Letno poročilo čveterorazredne ljudske šole v Krškem. 1886

LPDDMŠvK  =  Letno poročilo Državne deške meščanske šole v Krškem.

LPDDMŠMHvK  =  Letno poročilo Državne deške meščanske šole Martina Hočevarja v Krškem

LPGB  =  Letno poročilo Gimnazije Brežice

LR  =  Loški razgledi. 1954-

LZ  =  Ljubljanski zvon

LTb  =  Laibacher Tagblatt

LZg  =  Laibacher Zeitung

LDB  =  Lovska družina Boštanj. 1996

Lasbaher A.: MP = Lasbaher Alojz: Moja protirevolucija. 1995

Maček J. (2005)  =  Mašne in svetne ustanove na Kranjskem in v avstrijski Istri: urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem in v avstrijski Istri do leta 1809. 2005

Maček J. (2006)  =  Kranjski verski sklad: organizacijski,  gospodarski in premoženjskopravni posegi državnih organov in Kranjskega verskega sklada v cerkvene strukture na Kranjskem in v Avstrijski Istri od 1782 do 1809

M  =  Mladika. 1920-1941; 1957-

Me  =  Mesečnik, časopis Televizije Novo mesto. 2004-

Mo  =  Monitor - glasilo delavcev Zdravstvenega centra Celje

MK  =  Mohorjev koledar

MMS = Moj mali svet

MnJ  =  Marija na jezeru

MP  =  Mladi planinec – glasilo Planinskega društva Lisca Sevnica. 1977-

MZ  =  Muzikološki zbornik

MZg  =  Marburger (Mariborer) Zeitung

Medved D.: DUiOI  =  Medved Drago: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. 2002

Mejak R.: TNOVOS  =  Mejak Rudi: Topografija NOV občine Sevnica: Sevnica z okolico in naselji. Tipkopis. 1962

Melik V.: VnS  =  Melik Vasilij: Volitve na Slovenskem. 1965

Mikulič A.: UzR  =  Mikulič Albin: Uporniki z razlogom. 2005

MdAGiW  =  Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Band 10. 1881.

MdNVfS = Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Jahrgang 1882. Heft 19. 1883.

Motore A., Motore L.: BoLoL1896D  =  Motore Alojz, Motore Ljubo: Bibliografija o Lisci od leta 1896 dalje. PD Lisca Sevnica. Tipkopis, 2012

Mrvič S., Kos J.: PNBnOOS  =  Mrvič Stane, Kos Janez: Pomniki narodnoosvobodilnega boja na območju občine Sevnica. 1989

Mušič V. B.: OvZV  =  Mušič Vladimir Braco: Otroštvo v znamenju vojne. 2006

NFP  =  Neue Freie Presse. 1864-1939

N  =  Novice (Kmetijske in rokodelske novice = Novice gospodarske, obrtniške in narodne)

NBL  =  Notic Blaža Jurka

ND  =  Nova doba

NDe  =  Naše delo: glasilo OF Okraja Krško. 1948-1953

NDn  =  Nedeljski dnevnik

NDB  =  Neue Deutsche Biographie

NDk  =  Narodni dnevnik

NDL  =  Naših dvesto let. 1982

NDeL  =  Naših deset let. 2006 (zbornik ob desetletnici Posavskega društva seniorjev)

Ne  =  Nedelo: slovenski nedeljski častnik

NF  =  Nova filatelija

NG  =  Naš glas

NHJ  =  Narodni heroji Jugoslavije. 1982

NL  =  Narodni list

NP  =  Naši pogovori

NR  =  Naši razgledi

NŠP  =  Naša šola Podbočje. 1964

NT  =  Novi tednik

NV  =  Notarski vestnik: priloga Slovenskemu Pravniku. 1925-1927

NVnS  =  Narodne vezenine na Slovenskem. 1977

O  =  Obrtnik – revija Obrtne (Obrtno-podjetniške) zbornice Slovenije

Og  =  Ognjišče. 1965-

OS  =  Obsavska stoletja. 2008

Ob50LD1964–2014  =  Ob 50 letnici društva 1964–2014: Društvo računovodskih in finančnih delavcev Sevnica. 2014

Ob100-letniciGDS  =  Ob 100-letnici gasilskega društva Sevnica. 1979

ObSSTvS  =  Ob stoletnici slovenskega tabora v Sevnici. 1969

OSvS  =  Okrajno sodišče v Sevnici

OKOG  =  Opis Krškega okrajnega glavarstva. 1884

Osebnosti  =  Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Knj. 1-2. 2008

OŠKCuJ  =  Opšti šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji. 1939

OŠnS  =  Osnovna šola na Slovenskem. Knj. 1. 1971 ; Knj. 2. 1971

ÖBL  =  Österreichisches Biographisches Lexikon

P  =  Popotnik

Pe  =  Pevec

Pavlič S.: SZOvŠnS  =  Pavlič Slavica: Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem. 2000

PLKŠnG  =  Petdeset let Kmetijske šole na Grmu: 1886-1936. 1936

PdBLiSfdJ 1911  = Personalstand des Bistums Lavant in Steiermark f'ür das Jahr 1911. 1911

PDD  =  Pesmi dolenjske dežele. 1984

PDU – APD  =  Planinsko društvo Univerza – Akademsko planinsko društvo. 2009

PKzSU = Popotnikov koledar za slovenske učitelje. 1887-1897

PGzNSBL  =  Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon. 2000

PDk  =  Primorski dnevnik. Glasilo Osvobodilne fronte za Slovensko Primorje. 1945-

PO  =  Posavski obzornik

PS  =  Ponedeljski Slovenec

PSBL =  Primorski slovenski biografski leksikon. 1974-1994

PSBL  1  = Primorski slovenski biografski leksikon. Knj. 1. 1974-1981

PSM  =   Po stopinjah mladosti. 2002

PT  =  Posavski tednik: glasilo Socialistične zveze delovnih ljudi Okraja Krško. 1953-1955

PV  =  Planinski vestnik

PZ  =  Planinski zbornik

PvL1989–1991  =  Posavje v letih 1989–1991. 2001

PzNZ  =  Prispevki za novejšo zgodovino. 1960-

PzZDG  =  Prispevki za zgodovino delavskega gibanja. 1965-1980

PGDSvO1973-2003  =  Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica v obdobju 1973-2003. 2003

Pirchegger H.: DUidGiHuGSuM  =  Pirchegger Hans: Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte. 1962

Popelar D.: MDvPL  =  Popelar Damjan: Mirnska dolina v polževi lupini. Katalog. 2012

Radeče  =  Rojc, Emil (ur.): Radeče. 2008

Razgledi à Naši razgledi

R  =  Reporter

RK ZSMS  =  Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije

RL  =  Radio Ljubljana: tednik za radiofonijo. 1929-1941

RP  =  Reja prašičev: strokovna revija

Razboršek I.: SKU  =  Razboršek Ivan: Slovenska krasilna umetnost. 1992

Rychly S.: SB2.B3.VDVB  =  Rychly Stane: Spomini borcev 2. bataljona 3. VDV brigade. 1986

RZiLvOS  =  Razvoj zdravstva in lekarništva v Občini Sevnica. 2011

DBdpCdm-nCdkAdW  =  Dritter Bericht der prähistorischen Commission der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. 80. 1880.

S  =  Slovenec

SA '99  =   Slovenski almanah '99. 1998

SB  =  Slovenska bibliografija

SBL  =  Slovenski biografski leksikon. 1925-1991

SBL 1 =  Slovenski biografski leksikon. Knj. 1. 1925-1932

SBL 2  =  Slovenski biografski leksikon. Knj. 2. 1933-1952

SBč  =  Slovenska Bčela

SC  =  Slovenski citrar. 1895-1899

SČ  =  Slovenski čebelar

SdVS  =  Schematismus der Volksschulen Steiermarks. 1890

SFD  =  Slovensko farmacevtsko društvo

SG  =  Slovenski glasnik. 1858-1868

SGl  =  Savaglas: časopis za širšo posavsko deželo. 2000-2007

SGp  =  Slovenski gospodar

SIK  =  Slovenski izseljenski koledar. 1954-

Slomšek A. M.: ŠVLPzPŠM  =  Slomšek Anton Martin: Šola vesela lepega petja za pridno šolsko mladino. 2004, ponatis iz 1853

SiKVpS 4, DiBK  =  Slovstveni in kulturnozgodovinski vodnik po Sloveniji. Knj. 4, Dolenjska in Bela krajina. 1996

SK  =  Slovenska književnost. 1981. 1982. 1996

SKI  =  Slovenska krajevna imena. 1985

SK XIX.st.  =  Slovenska kronika XIX. stoletja. Knj. 1-

Sl. l. KBUDB  =  Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine

SLNP  =  Slovenski leksikon novejšega prevajanja. 1985

SLHUvLpZM  =  Sto let hrama učenosti v Loki pri Zidanem Mostu. 2007

SLPGDŠ  =  Sto let Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž. 2007

Slov.psih.  =  Slovenski psihiatri. 1996

SLU 1945-1978  =  Slovenska likovna umetnost 1945-1978. 1979

SM 1864-1964  =  Slovenska matica 1864-1964. 1964

Hojan T.: SMT  =  Hojan Tatjana: Slovenski mladinski tisk. 1977

Smole M.: GnNK  =  Smole Majda: Graščine na nekdanjem Kranjskem. 1982

SN  =  Slovenski narod. 1868-1943

SNo  =  Slovenske novice

Sn  =  Slovan

SNZ 1848-1992  =  Slovenska novejša zgodovina. Knj. 1. 1. izd., 1. natis. 2005

SP = Slovenski pravnik

SR  =  Slavistična revija

SSP = Spodnje slovensko Posavje. 1956

SLKŠG = Sto let kmetijske šole Grm. 1986

SSZ, ZiT  =  Sto slovenskih znanstvenikov,       in tehniki. 1987

SŠiUvS  =  Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji. 1923

Sivec, I.: VNM  =  Sivec Ivan: Vsi najboljši muzikanti 1-1998, 2-2003.

Smej J.: KSČ  =  Smej Jožef: Kronogrami skozi čas. 2009

St(e)rle I.:  KSKiNP  =  Sterle Ivan: Kronika starega Krškega in njegovih prebivalcev. 1980

StLA, LT  =  Steiermärkisches Landesarchiv (Graz), Landestafel.

Stiplovšek M.: BSDB  =  Stiplovšek Miroslav: Banski svet dravske banovine. 2006

Stopar I.: GS 13, MBiM  =  Stopar Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska.

Knj. 2, Med Bogenšperkom in Mokricami. (Grajske stavbe 13). 2001

Stopar I.: GS 5, MKiPS  =  Stopar Ivan: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Knj. 5, Med Kozjanskim in porečjem Save.  (Grajske stavbe 5). 1993

SV  =  Slovenske večernice

SVe  =  Salezijanski vestnik: glasilo za salezijansko družino in prijatelje don Boska. 1904-

SVo  =  Slovenska vojska

SvM  =  Svobodna misel

Schmutz C.: HTLvS  =  Schmutz Carl:  Historisch Topographisches Lexicon von Steyermark. 1822–1823

SZNVSHiSvLiDVzS  =  Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo: 1918–1921, Del: 1 (1998), 2 (1999), 3 (2002).

Suppantschitsch J. A.: AvCnL  =  Suppantschitsch Johann Anton: Ausflug von Cilli nach Lichtenwald. 1818

ŠBL  =  Šaleški biografski leksikon (online)

Šink A.: TTPMD  =  Šink Alenka: Telovadec, tabornik, profesor Marjan Dobovšek. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport. 2008.

ŠKKRpL  =  Šolska kronika kraja Razbor pod Lisco

ŠDBP  =  Športni duh Boštanja praznuje. 2010

ŠiMK  =  Šolstvo in mesto Krško ... 2005

ŠK  =  Šolska kronika

ŠK, LpK  =  Šolska kronika, Leskovec pri Krškem. 1945-1961

ŠP  =  Še pomnimo: Spomini Šentjancev, Krmeljčanov in Tržiščanov na izgnanstvo in begunstvo: 1941-1945. 1999

ŠvŠ  =  Šola v Šentjanžu. 2009

Škulj E.: LCG  =  Škulj Edo: Leksikon cerkvenih glasbenikov. 2005

Švajncer J. J.: OD  =  Švajncer Janez J.: Obranili domovino. 1993

T  =  Teleks

TiOKpSŠ  =  Trgovski in obrtniški kažipot po slovenskem Štajarskem. 1905

Tp  =  Tagespost

TS  =  Tedenske slike, priloga Domovini

TV  =  Tržiški vestnik: glasilo Socialistične zveze delovnih ljudi tržiške občine

Terčelj M.: EMMS  =  Terčelj Mojca: Etnološka monografija mesta Sevnice. Tipkopis. 1981

Terčelj M.: ETSEO:20S.OS  =  Terčelj Mojca: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20. stoletje. Občina Sevnica. 1989

Teropšič T.: KO 1-2  =  Teropšič Tomaž: Kozjanski odred 1-2. 1993

Teropšič  T.: BSZ  =  Teropšič Tomaž: Bil sem zraven. 2011

Tiller V.: DVvBO  =  Tiller Viktor: Dekanija Videm v brežiškem okraju. 1939

Ur. l. DVS  =  Uradni list deželne vlade za Slovenijo

Ur. l. LMO  =  Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti

Ur. l. PUS  =  Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo

UT  =  Učiteljski tovariš

V  =  Vrtec

Ve  =  Vesna: mesečnik slovenskega dijaštva

Več  =  Večer

VuA  =  Verhandlungen und Aufsätze. 1821-1847?

VBV  =  Voditelj v bogoslovnih vedah

Vidmar B.: RmKS  =  Vidmar Breda: Razbor med koprenami spomina. 2006

Vidovič Miklavčič A.: SŽpIOvLP  =  Vidovič Miklavčič Anka: Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo v Ljubljanski pokrajini. 1980

Vošnjak J.: ST  =  Vošnjak Josip: Slovenski tabori. 1869

Vovko A.: OiČPDSCiM  =  Vovko Andrej: Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918. 2004

VKK-D  =  Valvasorjeva knjižnica Krško – domoznanstvo (biografske zbirne mape)

V-KNiD  =  Videm-Krško nekdaj in danes. 1957

VkŽ  =  Vezi, ki živijo. 2004

VS  =  Varstvo spomenikov

VSDFR  =  V spomin Dragotinu Ferd. Ripšlu. 1977

VSŽC  =  Vestnik sokolske župe Celje

VT  =  Vekov tek. 2003

Vz  =  Vzajemnost – revija za upokojence

VZZ  =  Vojnozgodovinski zbornik. 1998-  

Wambrechtsamer A.: KPGiT  =  Wambrechtsamer Ana: Kronika planinskega gradu in trga. 1995

Z100letKŽSLvZ(1901-2001)  =  Zadnjih 100 let Kronike Župnije svetega Lenarta v Zabukovju (1901–2001). Tipkopis. 2001

ZCnS  =  Zgodovina Cerkve na Slovenskem. 1991

ZČ  =  Zgodovinski časopis

ZD  =  Zgodnja Danica

ZDVS-B  =  Zgodovina Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. 2012

ZJP  =  Zbornik Janka Pleterskega. 2003

ZK  =  Zemljiška knjiga

zkv  =  zemljiškoknjižni vložek

ZL  =  Znani Laščani. 1994

ZLŽ. ŽŽL  =  Zgodovina leskovške župnije. Župniki Župnije Leskovec

ZT  =  Zasavski tednik. 1955-1965

ZTZOT  =  Zbornik trgovinske zbornice okraja Trbovlje. 1956

ZobV  =  Zobozdravstveni vestnik

ZZ  =  Zgodovinski zbornik

ZZiPS  =  Zbornik znanstvenih in poučnih spisov

ZzPŠiP  =  Zbornik za povijest školstva i pedagogije

ZzUZ  =  Zbornik za umetnostno zgodovino

ZzZŠiP  =  Zbornik za zgodovino šolstva in pedagogike

ZzZŠiV  =  Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje

Zakonjšek R.: PK  =  Zakonjšek Rado: Partizanski kurirji. 1985

Zelič O. Z.: Sevnica  =  Zelič Oskar Zoran: Sevnica. 2009

Zelič O. Z.: VČZSP  =  Zelič Oskar Zoran: V čas zapisana sevniška partitura. 2008

Zelič O. Z.: VZSiPvS  =  Zelič Oskar Zoran: V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici. 2012

Zelič O. Z.: NP  =  Zelič Oskar Zoran: Najina pot. 2013

Zelič Z.: ŽSNvS  =  Zelič Zoran: Župnija sv. Nikolaja v Sevnici. 2003

Zelič Z.:  PoSOvS  =  Zelič Zoran: Po sledeh obrtništva v Sevnici. 2006

Zelinka M.: PzMiV  =  Zelinka M.: Pravljice za male in velike. 2008

Zupanič Slavec Z.: IRvR,IRvR  =  Zupanič Slavec Zvonka: Iz rok v roke, iz roda v rod: Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki: ob 140-letnici ustanovitve. 2001

ZzV,VzZ = Zgodovina za vse, Vse za zgodovino. 1994-

ŽA-K  =  Župnijski arhiv - Krško

ŽA-L  =  Župnijski arhiv - Leskovec [pri Krškem]

ŽA-LZM  =  Župnijski arhiv - Loka pri Zidanem Mostu

ŽA-S  =  Župnijski arhiv - Sevnica

ŽA-VT  =  Župnijski  arhiv - Veliki Trn

ŽA–V  =  Župnijski arhiv – Videm (Krško)

ŽA-Z  =  Župnijski arhiv – Zabukovje

ŽS  =  Ženski svet. 1923-1941

ŽSLvB  =  Župnija Sv. Lovrenca v Brežicah. 2003

ŽV  =  Med najlepše kraje slovenskega Štajerja šteje se Župnija Videm. 2007

Žnidarič M.: ŽiŽvČOiNBnSŠ  =  Žnidarič Marjan: Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na slovenskem Štajerskem. 1990

15FSS  =  15. finale slovenskih salamiad. 2011

50letRvS  =  50 let rokometa v Sevnici. 2008

75letGIDvS  =  75 let glasbene instrumentalne dejavnosti v Sevnici. 1983

100-letnica GvK  =  Stoletnica gasilstva v Krškem. 1971

150 let ŠvLpK  =  150 let šole v Leskovcu pri Krškem. 1962

170letSMD  =  170 let Slovenskega muzejskega društva. 2010

225letŠvS  =  225 let šolstva v Sevnici. 2007

250letGNM  =  250 let Gimnazije Novo mesto. 1996